EL MEU CURRÍCULUM

EXPERIÈNCIA EN PRÀCTIQUES

PSICÒLOGA EN L’EAP DELS PALLARS.(PRÀCTIQUES MÀSTER TRASTORNS D'APRENENTATGE I LLENGUATGE, UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA) (100 HORES).
(Febrer 2015- juny 2015).

Tasques: Coordinació amb la direcció de cada centre dels casos portats, valoració de la demanda i passació de proves psicopedagògiques si escau (WISC-IV, McCarty, el Raven, el CPQ, APQ, ACL), valoracions del nivell de competències (lectura, dictat i redacció), observació de l’alumne dins l’aula, coordinació amb tutors/es i professors/es, coordinació amb el CREDA, Serveis Socials, servei de pediatria del CAP, EAIA, CSMIJ i altres serveis, entrevistes amb pares i mares, reunió amb la Comissió d’ Atenció a la Diversitat de l’INS Tremp i elaboració d’informes i dictàmens.
 

PSICOPEDAGOGA EN L’INSTITUT DE TREMP. ( PRÀCTIQUES DEL CERTIFICAT D’APTITUD PEDAGÒGICA, UNIVERSITAT DE LLEIDA) (90 HORES).
(Octubre 2008- desembre 2009).

Tasques: Programació de classes en l’Aula d’Acollida, psicopedagoga en l’Aula Oberta, suport en les tutories de primer cicle, col·laboració en les reunions de seminari de psicopedagogia i suport en els agrupaments

PSICÒLOGA EN RESIDÈNCIA, CENTRE DE DIA I CASAL DE GENT GRAN LA TRINITAT. BARCELONA. ( PRÀCTIQUES UNIVERSITÀRIES).
(Octubre 2006- gener 2007)

Tasques: Preparació i realització de tallers d’estimulació cognitiva, passar tests i redactar informes, atenció psicològica als residents i a les famílies, reunions amb l’equip multidisciplinar.